Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Zpracováno
20.2.2002
 

 

Živnostenská oprávnění pro chov zvířat

Ing. Ivan Krouský, Ing. Lenka Šíšová 

 

K 31.3.2003 jsou všichni držitelé vázané živnosti - Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, povinni doložit odbornou způsobilost. Kolem této situace je velmi mnoho nejasného, koluje řada „zaručeně správných“ ale vzájemně se vylučujících výkladů, tedy spíše dohadů. Nejasnosti jsou zejména v tom jaký typ chovatele či obchodníka je povinen podnikat na základě již zmíněné vázané živnosti a komu stačí živnost volná - Chov domácích a zoologických zvířat. 

Abychom vnesli do situace jasno, obrátil se náš spolek Akvárium zal. 1899, jménem celé akvaristické veřejnosti, na tiskový odbor Ministerstva průmyslu a obchodu. Zdůraznili jsme, že opakovaně zjišťujeme odlišný výklad a postup ze strany různých živnostenských úřadů i MPO a konstatovali, že by státní správa měla situaci vyjasnit a uplatňovat jednotný postup.  

Zdůraznili jsme, že jsme občanské sdružení které sdružuje chovatele akvarijních ryb a jiných „pet“ zvířat (akvarijní rybky, žabky, plazy, křečky, pavouky, exotický hmyz...), že sdružujeme chovatele různého typu. Hlavní typy jsme uvedli a požádali o vyjádření jakým způsobem mohou podnikat.


 1. Chovatelé „hobysté“ kteří mimo své hlavní zaměstnání chovají akvarijní rybky a příležitostně své chovatelské přebytky prodají v obchodě či na speciálních trzích (burzách se zvířaty). Ptali jsme se zda je zde rozhodující výše ročního příjmu.

MPO: „Živnostenský list musí mít každý chovatel, který ve své činnosti naplňuje ustanovení §2 živnostenského zákona, tj. provádí je, kromě jiného, soustavně (opakovaně) a za účelem zisku, přičemž není rozhodující výše ročního příjmu.“
Citované vysvětlení MPO tedy za živnost nepovažuje prodej jednorázového odchovu, nebo takového který nebyl dělán za účelem zisku. To bude vždy sporné a bude záležet na daném živnostenském úřadě. V každém případě ale může takový chovatel podnikat na základě ohlašovací povinnosti pro živnost volnou - Chov domácích a zoologických zvířat. A zde nemusí prokazovat žádnou odbornou způsobilost.


 1. Chovatelé, kteří mají chov „pet“ zvířat jako své hlavní zaměstnání a realizují svou produkci shodně s prvou skupinou.

MPO: „Pokud podnikatel pouze zvířata chová (v žádném případě nenakupuje) a příležitostně prodává, postačuje, aby byl držitelem živnostenského oprávnění na živnost volnou.“
Přesto, že chovatel tohoto typu neprodává příležitostně je zřejmé, že i zde postačuje živnostenské oprávnění - Chov domácích a zoologických zvířat. Také zde výše příjmu není omezena.


 1. Obchodníci kteří vlastní rybky i další zvířata nechovají, ale nakupují jako velkoobchod a dodávají drobným prodejcům, nebo je vyvážejí. Neprodávají tedy konečnému spotřebiteli. Dotazovali jsme se proč obchodníci musejí prokazovat odbornou způsobilost když jí nepotřebují tolik jako chovatelé.

MPO: Pokud podnikatel zvířata nejen chová, ale i nakupuje a pak prodává musí být držitelem oprávnění na uvedenou vázanou živnost. Toto vychází z výše uvedeného nařízení vlády č. 469/2000 Sb. kde je pro předmětnou vázanou živnost stanoveno, že do této živnosti především spadá: Nákup za účelem dalšího prodeje a prodej zvířat ..... Pro obchodníky a překupníky zvířat je stanoven požadavek splnění odpovídajícího vzdělání a odborné praxe....aby bylo zabráněno neodbornému zacházení se zvířaty tak jak se v minulosti stávalo, a tím k jejich týrání.“

Je zřetelné, že takto podnikající živnostník musí registrovat vázanou živnost - Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy. A musí prokazovat odbornou způsobilost a délku praxe v rozsahu který je uveden ve znění zákona č. 309/2000 Sb.


 1. Obchodníci kteří ryby vykupují od chovatelů nebo dovozců a prodávají je konečným spotřebitelům. Uvedli jsme, že je řada přechodných typů kupř. tak, že část produkce je z vlastního chovu a část zakoupena.

Je zřejmé, že tato skupina musí podnikat shodně s předchozí protože jde o obchodní činnost.


 1. Prodavači zaměstnaní v obchodě.

MPO: „Pro nákup a prodej zvířat určených pro zájmové chovy musí splňovat odbornou způsobilost nejen podnikatel, ale v souladu s nařízením vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením, i zaměstnaní prodavači.“
MPO
pak k tomuto bodu závěrem uvádí, že: „podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení zajišťuje výkon činnosti (prodej) osobami které nesplňují odbornou způsobilost, může tak činit nejdéle po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, tedy do 1.4.2004.“  


 

Souhrnně uveďme, že chovatelé kteří prodávají vlastní odchovy, nemusí prokazovat žádnou odbornou způsobilost a mohou podnikat na základě volné živnosti - Chov domácích a zoologických zvířat.  

Obchodníci nemají jinou možnost než podnikat na základě vázané živnosti - Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy. Požadavek jejich odborné způsobilosti upravuje zákon č. 309/2000 Sb. který vyžaduje následující předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání zaměřené na chovatelství či zootechniku a 1 rok praxe

 • nebo jiné VŠ vzdělání příbuzného směru a 2 roky odborné praxe

 • nebo středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání ve studijních oborech zaměřených na chovatelství zvířat čí zootechniku a 4 roky odborné praxe

 • nebo absolvování učebního nebo studijního oboru zaměřeného na chovatelství zvířat nebo zootechniku a 6 let odborné praxe

 • podle §22 a §24 zákona č. 455/1991 mohou být doklady o odborné způsobilosti nahrazeny osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo příslušným ministerstvem do jehož působnosti patří odvětví v němž je živnost provozována a dokladem o vykonání 4leté praxe v oboru

 A konečně, požadavky na odbornou způsobilost fyzických osob kterými podnikatel zajišťuje výkon činností (prodavači) musí prokazovat v souladu s nařízením vlády č. 209/2001 Sb. V tomto případě je to absolvování:

 • bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti veterinární lékařství a hygiena nebo zootechnika nebo se specializací na chovatelství zvířat, nebo

 • vyšší odborné školy v oboru zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku nebo veterinářství, nebo

 • středoškolského vzdělání zakončeného maturitní zkouškou ve studijních oborech zaměřených na chovatelství zvířat nebo zootechniku nebo veterinářství, nebo

 • učebního nebo studijního oboru zaměřeného na chovatelství zvířat nebo zootechniku, nebo

 • osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro tuto činnost vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem zemědělství, nebo

 • doklad o vykonání tříleté praxe v nezávislém postavení (§2 a 23 obchodního zákoníku) nebo v pracovně právním vztahu.

Plné znění odpovědi naleznete zde .

 

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy