Českomoravská společnost GUPPY
       
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Aktualizováno
03.03.2004
 

 

Úvod

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST GUPPY
 

čl. 1

Jméno a sídlo občanského sdružení

Akvaristé, kluby, společnosti a firmy, zabývající se chovem a šlechtěním akvarijních rybek zvaných guppy (lidově paví očko), vědecky Poecilia reticulata (Peters 1859), zakládají občanské sdružení (dále jen společnost) s názvem:

Českomoravská společnost guppy

Společnost se hlásí k tradicím bývalého spolku AKVÁRIUM - první spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze který byl založen r. 1899, (dnes Akvárium zal. 1899) a dále k odkazu Klubu chovatelů živorodých ryb při Českém svazu chovatelů (KCHŽR-ČSCH), který byl založen r. 1979 a který r. 1990 na půdě ČSCH zanikl a připojil se k dnešnímu spolku Akvárium zal. 1899.

Ve smyslu zákona o sdružování občanů má společnost plnou právní subjektivitu, nepodléhá žádnému orgánu a vystupuje jako právní osoba při dodržování právních norem. 

Sídlo společnosti je na adrese:
ČSG – Ing. Ivan Krouský, Podle Kačerova 25/1230, Praha 4 141 00.
 

 

čl 2

Cíle činnosti

Sdružovat akvaristy, kluby, společnosti a firmy z Čech a Moravy orientované na chov guppy případně i další živorodé ryby. Zastupovat a hájit jejich zájmy v rámci České republiky i v mezinárodních sdruženích. Vytvořit legislativní rámec pro jejich mnohostrannou činnost a spolupráci.

Společnost je připravena vstupovat do mezinárodních akvaristických sdružení a reprezentovat zde českou akvaristiku. Za tím cílem spolupracuje s ostatními tuzemskými i zahraničními organizacemi.

Cílem činnosti je také stát se partnerskou organizací spolku Akvárium zal. 1899 a tím dát příležitost k získání právní subjektivity zájmové skupině chovatelů živorodých ryb, která pracuje v rámci jmenovaného spolku. Tím jí dodat v mezinárodních organizacích váhu specializovaného sdružení.

Organizovat výstavy chovaných rybek, vyhlašovat a řídit mistrovství České republiky v chovu guppy.

Podílet se na vytváření standardu v rámci národních, evropských i světových sdružení podobného zaměření. Zlepšovat genofond chovaných ryb jejich převzetím z výstav, výměnou či získáním jiným způsobem. Rozšiřovat počet chovaných druhů a forem a usilovat o hlubší poznání jejich nároků.

Podporovat špičkové a soutěžní chovy guppy i ostatních živorodých ryb u všech akvaristických organizací v republice formou odborných přednášek, seminářů, diskusí. Podporovat výstavní činnost těchto organizací. Školit posuzovatele a vystavovat jim příslušná osvědčení.

Podporovat členy v oblasti technického rozvoje jejich chovatelských zařízení při jejich zakládání, údržbě a provozu. Podporovat členy v oblasti jejich odborného růstu formou studia, přednášek, diskusí, školení, exkursí, zájezdů a pod.

Podporovat a šířit vědecké poznání přírodních zákonitostí zejména se zaměřením na ochranu přírody a přírodních zdrojů. 

 

čl 3

Členové

Členem společnosti (dále jen člen) může být každý chovatel živorodých ryb (zejména guppy), fyzická i právnická osoba, která souhlasí se stanovami, je výborem přijata a uhradí členský příspěvek.

Členství zaniká úmrtím člena, projevenou vůlí člena, neplacením členských příspěvků, nebo vyloučením výborem společnosti pro hrubé porušení stanov. 

 

čl 4

Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou roční, jednorázově hrazené a jejich výši stanoví valná hromada.  

 

čl 5

Práva a povinnosti členů

Člen má právo:

1)      Dle svých možností, schopností a zájmu se zúčastňovat všech akcí společnosti.
2)
      Vyjadřovat se k činnosti, podávat návrhy, podněty, vyžadovat informace.
3)
      O návrzích má právo hlasovat.
4)
      Má právo volit a být volen do všech orgánů společnosti.
5)
      Za stanovených podmínek užívat výhod plynoucí z členství a majetku společnosti. 

 

Člen má povinnost:

1)      Dodržovat stanovy a plnit usnesení členských a výborových schůzí.
2)
      Řádně a ve stanovených termínech platit členské příspěvky.
3)
      Zúčastnit se života společnosti, spolupracovat s ostatními členy, nenarušovat přátelské vztahy.
4)
      Dbát o dobré jméno společnosti na veřejnosti, doma i v zahraničí. 

 

čl 6

Organizační struktura

Orgány společnosti jsou:

1)      Valná hromada
2)
      Členská schůze
3)
      Výbor
4)
      Revizní komise.

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Je shromážděním kterého se mohou zúčastnit všichni členové. Valná hromada rozhoduje zásadní otázky činnosti. Provádí volbu výboru a revizní komise, projednává a schvaluje činnost a hospodaření, rozhoduje o změně stanov, o eventuálním zániku, určuje výši členského příspěvku. Řádnou svolává výbor, mimořádnou je povinen svolat pokud o to požádá písemně minimálně 1/3 členů. Rozhodnutí je platné pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných. Rozhodnutí se vyhotoví písemně jen když se o tom rozhodne hlasováním.

Členská schůze je shromážděním kterého mají právo se účastnit všichni členové. Má zpravidla náplň odbornou, ale mohou se zde diskutovat a rozhodovat i otázky zpřesňující a doplňující rozhodnutí valné hromady. Způsob rozhodování je shodný s valnou hromadou.

V čele výboru stojí předseda který jej svolává a koordinuje jeho činnost, zastupuje společnost navenek. Podle povahy věci může tuto pravomoc přenést na jiné členy. Dalšími členy jsou místopředseda, hospodář a jednatel. Výbor může být podle potřeby rozšířen o další funkce.

Revizní komise je voleným orgánem který dohlíží zejména na hospodaření s financemi a majetkem a na plnění rozhodnutí valných hromad a členských schůzí. 

 

čl 7

Hospodaření a majetek

Finančními zdroji jsou členské příspěvky, dary, dotace a příjem z akcí společnosti. Pokud to činnost bude vyžadovat může vzniknout i hmotný majetek, zejména výstavní nádrže. Pak i hospodaření s majetkem podléhala kontrole ze strany revizní komise.

Společnost bude na základě spolupráce, podle potřeby a po dohodě se spolkem Akvárium zal. 1899 nebo i jiným využívat jeho majetek ke společným výstavám a dalším akcím.  

 

čl. 8

Zánik společnosti

Společnost z vlastní vůle zaniká rozhodne-li o tom pro tento účel svolaná valná hromada. Účel musí být na pozvánce uveden. Společnost nezanikne jen tehdy když úmysl pokračovat v činnosti oznámí na této valné hromadě minimálně 5 členů. Při zániku valná hromada rozhodne jak naložit s majetkem.

 
 
Akvárium zal. 1899  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy